Xem ra, nó là quan trọng để có được phí đúng pin, và làm thế nào và từ nơi là vô tư. Trong thực tế, cô ấy là rất kén chọn.