repair manuals, spare parts, repair manual, user's manual
Translated text
بزرگ تر تر و خود را به خود می راند، اما در آن زمان به عنوان یک بازی در یک بازی در یک بازی در یک بازی در حال انجام است. در حال حاضر در حال حاضر در حال حاضر در حال حاضر در زیر صندلی عقب، به حال در حال حاضر در حال انجام است که در حال حاضر در حال حاضر در حال حاضر به عنوان یک بار در پشت سر هم. تویوتا سکوی حمل و حمل اوریس را اصلاح کرد تا به این نتیجه برسه. سقف (و بنابراین مرکز گرانش) نیز پایین تر شده است و فرمان سریعتر از قبل در تلاش برای پاسخ های تیزتر، که باید بهتر توسط این نسخه ها تعلیق عقب دو آرزواستخوان ی دو برابر اداره می شود. Lesser Aurises have a twist beam.
Original text


بررسی: تویوتا Auris هیبرید-toyota-auris-hybrid-1-jpgبررسی: تویوتا Auris هیبرید-toyota-auris-hybrid-2-jpgبررسی: تویوتا Auris هیبرید-toyota-auris-hybrid-3-jpgبررسی: تویوتا Auris هیبرید-toyota-auris-hybrid-4-jpgبررسی: تویوتا Auris هیبرید-toyota-auris-hybrid-5-jpgبررسی: تویوتا Auris هیبرید-toyota-auris-hybrid-6-jpgبررسی: تویوتا Auris هیبرید-toyota-auris-hybrid-8-jpgبررسی: تویوتا Auris هیبرید-toyota-auris-hybrid-9-jpg