پس از اصلاحات بازرسی، بیش از 90 درصد از صاحبان خودرو از بازرسی عبور نمی کنند