Gan fynd unwaith eto ar daith fusnes, gelwais rif tacsi cyfleus, hawdd ei gofiadwy. Wedi'u lleoli'n arferol yn y lliw dymunol a chyffwrdd y tu mewn i'r newydd sbon Ford Mondeo, wedi dal fy hun yn sydyn yn meddwl bod gen I rywbeth. Dyna'n union beth? Ac yna mae'n fy mhoeni: Nid yw'r mesurydd yn ticio!. .
Fodd bynnag, nid oedd yno o gwbl. Yn Arsenal y gyrrwr dim ond rhestr a argraffwyd ar y ffurflen wladol. Er bod bron i fis wedi mynd heibio ers y llawdriniaeth heb geir cloc gyda gwirwyr yn rhoi outlawed. Yn gwrtais, gellir dweud, rhybuddiodd y gyrrwr a oedd wedi'i frodio nad oedd yn ysmygu yn eu ceir, potio'r gêr cyntaf a symud yn ddidrafferth. Roedd y tawelwch yn y salon yn cael ei dorri gan y gerddoriaeth yn arllwys yn dawel gan y siaradwyr ... Nid oes unrhyw fath o salon Mondeo-tacsi yn wahanol i gar rheolaidd. Fel y gwelwn, nid oes cownter yma. Ond mae Dadi gyda phris rhestr, ond am ryw reswm ni allai ei chyfeiliant gymryd lle'r tic hiraethus, wedi'i atalnodi gan glic cyfnodol, gan nodi newid rhifau yn y llygad Annwyl. Oedd, roedd y Volga yn amlwg yn swnllyd, ond roedd yn rholio'n drwm yn y corneli, ac ar gyflymder o fwy na 100 km/h Roedd y defnydd o danwydd ac olew yn gwbl anweddus, ond roedd ganddo atmosffer arbennig. Mae'r awyrgylch o gripian ar y lympiau mewn amser ac nid oelio yn colfachau pendant, arogl penodol o'r cladin mewnol (gyda chymysgedd ysgafn o gasoline) a'r un cownter ticio. Hiraeth am ieuenctid a fu, meddwn? Mae'n bosibl. Ond efallai mai dyna sut, ar emosiynau, y mae'n werth sôn am dacsi'r gorffennol diweddar a cheisio ei gymharu â'r un presennol? Ceisiwch. Ategir y dangosfwrdd "cyntaf" o "Volga" gyda cownter. Nawr mae ganddo 90 cents, ond yn ystod y saethu Rydym yn "rholio" ar 2 rubles 54 ceiniogau. Sylwch ar yr orsaf radio go iawn rhwng y seddi blaen i gyfathrebu â'r anfonwr fel plentyn Roedd y cownter tacsi 40 mlwydd oed presennol yn clicio ar gyfer pawb mewn gwahanol ffyrdd. I rai-fel adlais o statws eu cyfoeth materol (heb fod yn gyfreithlon bob amser), i eraill-fel pwrs metrool, Countdown, hwyluso, ac i eraill-fel "tân y ddinas fawr" gyda gwyrdd, wrth gwrs, effonable. Yn flaenorol, roedd y dewis yn llawer mwy cymedrol, ond ychydig o bobl oedd yn ei deimlo, oherwydd yn y busnes tacsi oedd yn cynnwys peiriannau nwy bron yn unig: "pedwar ar hugain" yn ei holl outposts, a chyn hynny-yr 21ain, "Victory", "emki" a hyd yn oed cynhyrchu dan drwydded ewythr Henry Legendary Gaz-A. Nawr mae'r ystod yn llawer ehangach: o'n fwriadol yn iwtilitaraidd Logan i barchus o E-ddosbarth Mercedes. Ond y mwyaf poblogaidd yw'r tir canol. Mae Ford Mondeo yn cyfeirio ato. Mae'n anghyfleus i lwytho cês dillad oherwydd ymyl uchel y gefnffordd, ond mae'r cwrw ei hun, gan safonau perchnogion "Moscow" a "Jigules", cawr wrth gwrs, tacsis modern yn llawer mwy diogel, oherwydd bod y canfyddiad o ddiogelwch dros y blynyddoedd wedi newid llawer. A oedd modd dychmygu llenni chwyddadwy neu o leiaf benau unigol yn y sedd gefn? Dyna beth ydyw! Yn y "pedwar ar hugain" ar y cyntaf, nid oedd gan hyd yn oed y gyrrwr affeithwyr elfennol o'r fath fel gwregys sedd. Ond o ran cysur (ac eithrio acwstig) Nid yw'r gwahaniaeth mor sylfaenol. Gellir olrhain y ffaith hon yn arbennig o dda yn y sedd gefn. Mae'r soffa Mondeo bron mor feddal a helaeth â "oriel" y gwanwyn o'r Gaz-24. Mae cymharol ofod i'r coesau sy'n eistedd yn y cefn hefyd yn gydradd, ond cyn belled â bod y pellter i'r nenfwd "24-KA" yn rhoi pen cychwyn i'r "cynganeddwr" modern. Fodd bynnag, mae'r olaf yn cael ei hadennill yn ystod y broses lanio a gollwng: Daw'r drysau i ffwrdd yn lletach, ac mae'r clustog sedd wedi'i leoli uchod. Ac, wrth gwrs, am y cyflyru aer yn y car nid oedd màs mawr o weithwyr Sofietaidd hyd yn oed yn gwybod. Beth allwn ni ei ddweud am y system sain adeiledig gyda MR3, LCD arddangosiadau ac olwyn lywio amlswyddogaethol. Ond o ran esmwythder y cwrs, mae'r flaenoriaeth eto ar ochr y Volga-y teimlad yw nad yw'n teimlo afreoleidd-dra o gwbl. A hyd yn oed yn ofnus iawn i edrych arno. Yng nghefn y car mewn set syml yn ascetig iawn-talu sylw i lifftiau gwydr llaw. Ond yma'n fawr ac yn cozy dal Mondeo-Duw yn gwaredo pawb! Mae'r gic yn isel, ond mae'n rhaid i chi wthio bagiau o dan ymyl y ffenestr gefn, ond mae'r gyrrwr yn Mondeo yn byw yn llawer gwell na gyrrwr tacsi 40 mlynedd yn ôl. Bennaf o ran ergonomeg. Cymerwch o leiaf y drychau y tu ôl i'r golwg-mae gan Ford ddau, ac maent yn llawer mwy o ran maint (ynghyd â'u haddasu o bell gyda servos). Beth allwn ni ei ddweud am broffil y cefn a'r glustog o'r gadair, ei ystodau a'i alluoedd addasu, siâp y rhan o riwl yr olwyn lywio ... "Volgovskaya" Roedd hwrdd yn denau ac yn llithrig yr oedd yn dal i orfod ymdopi â'i gadw yn ei ddwylo. Yn enwedig yn y troad-Doedd dim chwyddseinyddion! Ac o sedd y gyrrwr shapeless Roedd y pumed pwynt drwy'r amser yn ymdrechu i lithro i'r ochr gyferbyn â'r troad. Yn gyffredinol, y gwahaniaeth yn y modd yr ymdrinnir â thacsis o ddau gyfnodau-tua fel rhwng y Teipiadur "Underwood" a'r gliniadur. Mae Ford yn cadw'r syth yn berffaith, heb fynnu llywio cyson. Mae'n awyddus i blymio i'r troeon ac mae'n cael ei wahaniaethu gan llywio gwybodaeth ardderchog. Gaz-24 yw'r car sy'n well peidio â gyrru ar gyflymder o fwy na "channoedd". Mae'n dawelach. Ond o ran dynameg, mae fersiwn cyllideb y ambiente gyda 120-Marchnerth 1.6-peiriant liter yn debyg i'r Volga. Gyda'r gwahaniaeth bod y cyntaf yn gwrthod yn llwyr fynd o'r "bottoms" a'r ail, ar y groes, nid yw am "Twist." Gyda llaw, arweiniodd ymddygiad o'r fath o'r uned pŵer "Volga" at y dull nodweddiadol o yrru'r gyrwyr tacsi bryd hynny: Fe wnaethon nhw droi i'r is dim ond pan syrthiodd y trosiant islaw'r segur a'r fflachiadau yn y silindrau gellid cyfrif yn uchel. Ond roedd siarp ynddo hefyd ... Felly, amser y gweithredu-er enghraifft, 1981, y lle gweithredu-yr Undeb Sofietaidd. Mae'r llaw yn cael ei godi-Mae'n debyg mai sero yw'r effaith: "volga" hyd yn oed gyda golau gwyrdd llosg, gan ymddangos yn dangos y dymuniad i deithwyr tir, rhuthro heibio yn y ffordd fwyaf hyfdra digywilydd pobl-naill ai i archebu, neu i'r Parc, neu ddewis ymgeisydd mwy proffidiol iddo'i hun. A hyd yn oed yn achos gwichian sydyn o frêcs-na, ddim yn agos atoch chi, a 30 medr ymhellach (ac rydych chi'n rhedeg gyda gobaith-bydd yn cymryd?)-yn dilyn yn aml yn ôl ateb anatyniadol "nid ar y ffordd!" Er, ble ddylai'r gyrrwr tacsi gadw ei ffordd-onid yw lle mae'r cleient yn Gorchymyn? Ond mewn blynyddoedd o brinder llwyr a phwmpio ideolegol, roedd y gyrrwr tacsi yn gymdeithasol wrthweithiol i'w deithiwr-yn y rhan fwyaf o achosion, "shard yr hen fyd", person mwyaf tebygol diwylliannol a deallus. Ond roedd y gwas "meistr" yn teimlo bob amser-a'r uwch Sofiet a'r "tsekhoviki"-illegals yn hawdd dal tonnau o grwmio ac ystyr cudd "beth fyddwch chi eisiau?" yn y cwestiwn bras "ble i fynd?" " Yn gyntaf yn Eliseyevsky, yna byddwch yn dod i'r lle De La Revolt, aros, ac yn hedfan i'r rhedfa racetrack. Fydda i ddim! Nawr mae'r llaw a godwyd yn ymateb yn bennaf "bomiau o'r palmant." Mae swyddogion yn gweithio i drefn yn bennaf. Rwy'n deialu'r Rhif, a elwir yn gyfeiriad y ffeilio a llwybr y daith, yn dod o hyd i'r gost amcangyfrifedig ac yn aros drosoch eich hun yn dawel. "cyfreithiol" yn dal i fod â digon o broblemau, nad ydynt yn caniatáu meddiannu'r niche sylweddol, sy'n cael ei neilltuo i'r gwasanaeth tacsi mewn dinasoedd dramor. Parcio sifil, fel yn Ewrop, lle byddai ceir yn cyd-fynd, a'r cleient yn eistedd yn y Gorchymyn cyntaf, yn syml iawn. Problem arall yw diffyg rhifau ffôn unigol. Mae dwsinau o gwmnïau yn cynnig yr un gwasanaethau am bris mwy neu lai tebyg. Mae eu rhifau sy'n aml yn brydferth yn cael eu rhoi yn y cof yn hawdd, cwsmeriaid, fel rheol, yn dod yn deyrngar i "eu" fflyd tacsis arferol. Ond mewn dinasoedd mawr, mae cant neu ddau gar ynghlwm wrth y rhif galwad hwn yn gwymp yn y cefnfor.. Ac arhoswch am y rhydd agosaf 20-40 munud, nad yw'n cael ei ganiatáu yn hir i berson prysur symudol. Yn Ewrop, bron ym mhobman mae un rhif ffôn, ac mae'r anfonwr yn anfon y car agosaf atoch, nid trafferthu, pa Barc y mae'n perthyn iddo. Wedi'r cyfan, pan gaiff degau o filoedd o dacsis eu cynnwys yn y system, caiff y cyfnod cyflwyno ei leihau i ychydig funudau, hyd yn oed mewn tagfeydd traffig difrifol. Nid oedd y modd yr oedd cestyll gyrrwyr tacsi yn byw a marw yn cael swydd mewn cwmni tacsi o'r stryd yn hawdd, ac roedd statws cymdeithasol gyrrwr tacsi yn eithaf uchel. Gadael y gwaith gwaethaf yn wirfoddol, ac roedd llawer yn ei adael "ymlaen â'u traed"-marwoldeb o weithgarwch llonydd nerfus nid oedd hanner da yn caniatáu cyrraedd y pensiwn oedran. Ie, a hefyd ymladdodd i farwolaeth yn aml-chwalu, nid oedd gwregysau (a phan ymddangosed, yn y tacsi yr oeddent yn cael i beidio â defnyddio!), ac nid oedd y gaeaf rwber yn bodoli. Ond pan gladdwyd yr ymadawedig "yn y llinell o weithredu", gwelsant oddi ar golofn o fwrlwm "Volga" gyda gwirwyr, gan sylweddoli y gallai pawb fod nesaf ... Roedd yr hyn a elwir yn y ' Tape cyflymder ' yn annibynadwy iawn (gyda llaw, y fersiwn tacsi ei digido i 160, nid i 180 km/h), ac yng nghanol y 70au yn y gyfres aeth cyfuniad newydd o ddyfeisiau gyda dangosydd cyflymder saeth sut y model "pedwar ar hugain" yn ystod ei cludo yn cael ei uwchraddio dro ar ôl tro. Yn gyntaf, yn 1972, newidiodd siâp y drych ôl-olwg a larfâu'r cefnloc. Yn 1974, roedd ffags enfawr gyda mewnosodiadau rwber yn ymddangos ar y ddau bwmpers, a daeth y cyflymder yn hytrach na thâp yn saeth. Yn 1977, newidiodd yr offer goleuo cyfan, a chafodd y panel blaen cotio diogel trawma DU. Wel, yng nghanol yr wythdegau Roedd ' na arall, radicalaidd iawn, yn uwchraddio-y golau welodd yr addasiad 24-10. Eto yng nghanol y 70au roedd anaf-diogel, gan safonau'r blynyddoedd hynny, y dangosfwrdd, yn llwyr (ac nid yn unig yn ei ben, fel o'r blaen) wedi'i orchuddio ag ewyn ewyn. Gorffennwyd ei rhan ganol gan ffilm "under the Tree" yn fy marn i ...-gyda llaw, oherwydd tagfeydd traffig Mae yna broblem arall-mae taliad mewn megys Rwsia nid ar bellter, fel sy'n arferol ar draws y byd a fel yr oedd yn yr Undeb Sofietaidd, ond mewn amser. Hynny yw, mae problemau traffig trwm yn cael eu trosglwyddo i ysgwyddau'r cleient-Mae'n cael ei orfodi i dalu am bob munud o sefyll mewn nant sydd prin yn cropian. Ond mae'r "beic" hwn hefyd wedi'i ddyfeisio ers tro yn y gwledydd "gwaraidd" drwg-gar-gall ceir symud ar lonydd rhad ac am ddim o drafnidiaeth gyhoeddus. Victor Fomin, Prif Olygydd