Y ffordd greigiog rhwng y Dimitrovskiy a Leningrad Highways yw prosiect nesaf ar raddfa fawr Llywodraeth Moscow. Bwriedir dechrau'r adeiladu eleni
Mae'r prosiect o greu rockada, a elwir y tant Gogledd-orllewinol, yn rhagweld adeiladu o Leningradka tuag at gyfeiriad Dimitrovskiy ac ymhellach i'r briffordd Yaroslavl i'r dwyrain, a gyda pharhad i gyfeiriad Skolkovo-i'r gorllewin. Mae'r awdurdodau'n disgwyl y bydd y briffordd hon sy'n 29 kilometr o gymorth yn gwella'n sylweddol y sefyllfa o ran trafnidiaeth yn y brifddinas ac yn dosbarthu llifau rhwng y ddinas a'r rhanbarth. Rhan o'r rockada fydd y twnnel Alabano-Baltic, y prif waith y dylid ei orffen yn y flwyddyn hon. Ar ôl agor y rhan o dan y Rhodfa Leningrad, bwriedir ymestyn y twnnel o Stryd y Baltig (ar y groesffordd â'r cloc) i'r academydd mawreddog, sy'n mynd ymhellach drwy'r 3edd Nizhnelihoborsky Road yn cysylltu â'r briffordd Dimitrov. Bydd cyfanswm hyd y darn hwn o rockada yn fwy na dau kilomedr. Mae'r twnnel alabano-Baltig bron wedi'i gwblhau, dylai'r gwaith gael ei orffen yn yearthatly, ar ôl cwblhau'r twnnel bydd yn gysylltiad hirddisgwyliedig rhwng y ddau briffyrdd echelinol i'r gogledd o'r brifddinas. Nawr mae'r Baltig a'r academydd mawr yn rhannu traciau rheilffordd y cyfarwyddyd Riga, ond mae anghytundebau olaf y ddinas gyda rheilffyrdd Rwsia wedi cael eu setlo, ac erbyn hyn nid oes gan y prosiect unrhyw rwystrau. Hyd yn hyn, nid yw'r stryd academaidd fawr yn cyrraedd paramedrau angenrheidiol y rockada: Mae ganddo led gwahanol-yn rhywle 12, rhywle 13-14 m, a dim ond dwy lôn i bob cyfeiriad. Ar yr un pryd, mae ganddo'r potensial i ehangu. Gall fod ychydig yn "lledaenu" a lefelu ar draul y gofod a nodir mewn cynlluniau cynllunio trefol "llinellau coch"-hynny yw, a gadwyd yn benodol at y dibenion hyn flynyddoedd lawer yn ôl, hyd yn oed wrth ddylunio. Gellir ehangu'r briffordd 4.5-cilometer hon i dair lôn, ac ar y groesffordd â strydoedd Clara Cetkin, Priorova ac eraill-hyd yn oed i bedwar neu bump. Yn ogystal â'r trawsnewidiadau ar y B ei hun. Academaidd mewn cysylltiad â'i ailadeiladu gall newid sefydliad y traffig ar Mikhalkovskaya Street ac yn y 3ydd Mikhalkovsky Lane. Nid yw'n glir sut, ond mae arbenigwyr yn credu y byddai'n briodol gwneud y ddau stryd yn unochrog (ar Mikhalkovskaya-dim ond o'r ganolfan, ar y 3ydd Mikhalkovsky-yn unig yn y Ganolfan). Eleni, mae awdurdodau Moscow hefyd yn bwriadu dechrau ailadeiladu'r briffordd Dimitrov. Fel rhan o'r gwaith adeiladu, bwriedir ailadeiladu'r gyffordd ar groesffordd Dimitrovka gyda PASS 3ydd Nizhnelihobor. Amcangyfrifir y bydd cost y gwaith yn y gyffordd hon yn 3,000,000,000 o rubles. Ar groesffordd y briffordd Dimitrov gyda'r 3ydd Nizhnylihobor yn pasio, mae Cyffordd newydd i ymddangos