Là phiên bản tiếp theo của danh mục điện tử tìm kiếm và lựa chọn các phụ tùng Peugeot dịch vụ tài liệu sao lưu như tại 11.2012. Thư mục này chứa một thông tin đầy đủ và đáng tin cậy về tất cả xe Peugeot, bao gồm hầu hết các mô hình mới.
Điện tử thư mục bao gồm:
Catalogue của phụ tùng
-đầy đủ các thông tin về các chi tiết
-quy định về giờ làm việc,
-tài liệu hướng dẫn để sửa chữa và bảo dưỡng xe Peugeot.

Vấn đề: 11.2012
Phiên bản: 4.2.0
Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ (tiếng Anh +)

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo