ILX và giữa Nằm dòng đầu RLX, hoàn thành TLX nhỏ của dòng tân Acura sedan.