ตัวฉกาจ baep S เทสลา chaokhonglaekhongphueankhongkhaophoengkhaprotkanfaifarotyonchaktheksatpai ปานามา Randy Denmon maidaikhachaliakhong Tesla chaokhongrun S naikhanathirun S laichaochaiwela ropmueang ruelongrueachaksupoechagechoehaisupoechagechoe miphaen Denmon ซิปผ่านเทสลา khongkhao ayakphisutwakrasaefaifapenthanglueakthithamnganphueasongtokaskhapkhluean laephueankhongkhao khonbadichikongrun Lewis wantoma ไท laekeppaichonkwachadaikueapkhlongpanama 18 Denmon S