ارائه برنامه خودآموزی نگرانی فولکس واگن No445. این برنامه در نظر دستگاه و طراحی/ویژگی های فنی از اتومبیل فولکس واگن شرتان نسل سوم.


سال انجام: ۲۰۱۱
آموزش دانلود سرویس فولکس واگن Sharan در مورد AutoRepManS: