اولی ها 3 E36 ۱۹۹۰-...-مدیریت تعمیر ، نگهداری ، بهره برداری از ماشین.
اولی 3 E36 تعمیر و عملیات کتابچه راهنمای کاربر از ۱۹۹۰.در مورد AutoRepManS: